Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας.

FEK-2023-Tefxos B-02531- Τροποποίηση της ΚΥΑ για αιγιαλό