Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας Ι.Τ.Ε. με Ε.Ξ.Η.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο Ηράκλειο σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2020, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

αφενός

το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 100, στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο εφεξής θα καλείται «ΙΤΕ»,

και αφετέρου

η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου που εδρεύει στην οδό Αθηνάς 18 – Ηράκλειο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Χαλκιαδάκη, η οποία εφεξής θα καλείται «Ένωση»,

και από κοινού θα καλούνται «Συνεργαζόμενοι Φορείς» ,

λαμβάνοντας υπόψη

το αμοιβαίο ενδιαφέρον των συνεργαζόμενων φορέων να συνεργαστούν με αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά γνώσεων, κοινή διεξαγωγή δραστηριοτήτων ενημέρωσης και διάχυσης ερευνητικής γνώσης και καινοτομίας, εκπαίδευση, κοινή συμμετοχή σε προτάσεις χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο»

 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

 

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός του παρόντος συμφώνου είναι η υποστήριξη και υλοποίηση συνεργασίας της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σε τομείς που αφορούν το ερευνητικό αντικείμενο των Ινστιτούτων του ΙΤΕ, όπως των Ινστιτούτων Υπολογιστικών Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Αστροφυσικής, Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Επιστήμων Χημικής Μηχανικής, Μεσογειακών Σπουδών και Πετρελαϊκής Έρευνας, και ενδιαφέρουν την Ένωση.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς συμφωνούν να συνεργάζονται:

  • στην αξιοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών και στην δημιουργία εφαρμογών υποστήριξης των υπηρεσιών των μελών της Ένωσης.
  • σε δράσεις όπως εξειδικευμένη κατάρτιση, workshops, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα εστιασμένα στην νεοφυή επιχειρηματικότητα και καινοτομία,
  • στην από κοινού αναζήτηση χρηματοδότησης ή άλλης οικονομικής υποστήριξης, όπου είναι αυτό δυνατό,
  • στην ενθάρρυνση της μεταφοράς της γνώσης και της εφαρμοσμένης έρευνας και έρευνας από προσωπικό, διακεκριμένους επισκέπτες κ.λ.π,.
  • στην προώθηση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του κάθε μέρους μέσω κατάλληλων μέσων επικοινωνίας,
  • στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και των δύο μερών.

Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι χρήσιμο για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος (α) εκπρόσωποι των φορέων να συναντώνται όποτε είναι απαραίτητο για να συζητήσουν την εφαρμογή του συμφώνου συνεργασίας και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σε οποιοδήποτε τομέα ενδιαφέρει και τα μέρη (β) να προσπαθήσουν να διοργανώνουν ένα κοινό γεγονός/εκδήλωση ανά έτος,

Οι επιμέρους συνεργασίες και δράσεις θα εξειδικεύονται με επιμέρους συμφωνίες των μερών οπού λεπτομερώς θα αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους κατά περίπτωση. Οι συμφωνίες αυτές θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παραμείνει ανεξάρτητο και αποκλειστικά υπεύθυνο για τη χάραξη των δικών του πολιτικών και στόχων. Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας δεν θα παράγει δεσμευτικά κοινά πρότυπα και πρακτικές ούτε θα εγκρίνει την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών κοινών υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 3

Το μνημόνιο συμφωνίας ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής και δύναται να ανανεωθεί με έγγραφη συμφωνία των μερών.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τα μέρη, και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα, ένα εκ των οποίων έλαβε έκαστο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου

 

 

κ. Νικόλαος  Χαλκιαδάκης

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας

 

 

 

κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης