ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, προϋπολογισμού 269.800,00 € για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 1: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5114194 με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε 190 εργαζομένους & αυτοαπασχολούμενους που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών, με σκοπό την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση τόσο στην αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των ωφελουμένων/εργαζομένων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησής τους.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., από 08/08/2022 και ώρα 12:00 έως 30/08/2022 και ώρα 15:00.

Τα έντυπα του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ βρίσκονται αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ. Ο διαγωνισμός έχει λάβει συστημικό Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 169191.

2Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΕΡΓΟ 1_ΕΞΗ sign

2Β. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΞΗ sign

3. ΕΕΕΣ_ΕΞΗ