«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»

ΦΕΚ Β 246-Παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2021 ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφιλών στιε ΔΟΥ