Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

FEK-2023-Tefxos B-07535- Τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση