Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID

ΦΕΚ Β 2134- Πρωτόκολλα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων