Απαγόρευση καπνίσματος-βιβλίο αναφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 515507
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΤ
Προς : Όλες τις ΠΥΤ
ΘΕΜΑ : Θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς του Ν. 3868/10 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης»
ΣΧΕΤ : Το με Α.Π. 518909/26-20-20 έγγραφό μας με θέμα «Ολική απαγόρευση
καπνίσματος. Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν.3868/2010»
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
«Το «Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν.3868/2010» πρέπει να
πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της υπ. Αριθμ.
104720 Κ.Υ.Α. Ειδικότερα, η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών
διαδικτύου.
Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί και βεβαιώνεται ως παράβαση,
συνεπάγεται δε πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της
Κ.Υ.Α.
Το βιβλίο αναφοράς αφορά στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και στις
αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου και όχι στο σύνολο του καταλύματος.
Στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δεν ισχύει η ολική απαγόρευση του
καπνίσματος, αλλά εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση διαχωρισμού των
δωματίων σε καπνίζοντες και μη (π.δ. 43/02, παράρτημα Β), δεδομένου ότι τα
δωμάτια των ξενοδοχείων δεν αποτελούν δημόσιο χώρο.
Συνεπώς οι επιχειρήσεις των ξενοδοχειακών καταλυμάτων οφείλουν να
τηρούν ένα βιβλίο αναφοράς για την απαγόρευση του καπνίσματος, το οποίο
τηρείται στο χώρο υποδοχής του καταλύματος, αποτελείται από χοντρό
εξώφυλλο, με 100 αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4 και περιλαμβάνει όλους
τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος της μονάδας.
Το βιβλίο μπορεί να θεωρείται και από τα γραφεία Υποστήριξης των ΠΥΤ για
διευκόλυνση των υπόχρεων.
Η θεώρησή του γίνεται στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου
αναγράφεται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η Ταχ.
.Δ/νση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας. Η Υπηρεσία αναγράφει : «Το παρόν βιβλίο
φυλλομετρηθέν ευρέθη με σελίδες εκατό». Ακολουθεί η πόλη και η ημερομηνία
θεώρησης, υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τίθεται η σφραγίδα της
Υπηρεσίας.
Διευκρινίζεται ότι αν το κατάλυμα δεν διαθέτει κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, απαλλάσσεται από την τήρηση του βιβλίου αυτού.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης