ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι διατάξεις του δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1207)1968 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Ηρακλείου εγκριθέντος Καταστατικού του ανεγνωρισμένου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ως τούτο τροποποιηθέν εν συνεχεία με τις υπ’ αριθμ. 15)1974 και 20) 1968 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ισχύει σήμερα που έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με αριθμό 232)18.12.1968 και που στην συνέχεια τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μελών του κατ’ εφαρμογή του Νόμου 1712)1987, προσαρμοσθείσης προς τις διατάξεις του νόμου αυτού ως έπεται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ίδρυση – Έδρα – Επωνυμία – Σκοπός

και μέσα επίτευξής του

Άρθρο 1

Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα το Ηράκλειο, υπό την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ε.Ξ.Η.), του οποίου η λειτουργία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1712)87, όπως ο νόμος αυτός ερμηνευόμενος τυχόν, τροποποιούμενος και συμπληρούμενος θα ισχύει εκάστοτε, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστ. Κώδικα και τις του Εισαγωγικού του νόμου και από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 2

Σκοπός της Ένωσης, στην οποία οπωσδήποτε απαγορεύεται η άσκηση κάθε είδους κερδοσκοπικής δραστηριότητας, είναι, υπό ευρύτερη έννοια και όπως ο παραπάνω Ν. 1712)87 ορίζει (άρθρο 1 παρ. 2 τούτου), η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Το σκοπό αυτό της Ένωσης συνθέτουν, επί μέρους σκοποί, στην επίτευξη των οποίων σκοπεύουν, γενικότερα μεν, τα οριζόμενα στον αυτό παραπάνω νόμο (άρθρο 1 παρ. 2 και 3 τούτου), ειδικότερα οι εξής:

α.__ Η δημιουργία και η ανάπτυξη, μεταξύ των μελών της Ένωσης, επαγγελματικής και τουριστικής συνείδησης καθώς και συνδικαλιστικής αγωγής.

β.__  Η μέριμνα για τη βελτίωση, την προστασία και την προαγωγή των καλώς εννοουμένων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης και κατ’ επέκταση του Ξενοδοχειακού Κλάδου.

γ.__  Η μέριμνα για τη μελέτη και την ευκταία ρύθμιση των ζητημάτων που εκάστοτε αναφύονται και απασχολούν τον Ξενοδοχειακό Κλάδο και ειδικότερα τα ξενοδοχεία  των οποίων οι εκμεταλλευτές των είναι μέλη της Ένωσης σε συνδυασμό με την συγκέντρωση και την κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία και εκμετάλλευση των ξενοδοχείων και τέλος η έγκαιρη σχετική ενημέρωση, διαφώτιση και καθοδήγηση των μελών της Ένωσης με ομιλίες, εγκυκλίους, τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού για το σκοπό αυτό εντύπου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και μέσο.

δ.__  Η καταπολέμηση με κάθε νόμιμο, πρόσφορο και εποικοδομητικό μέσο και τρόπο του πνεύματος του αθεμίτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών της Ένωσης.

ε.__ Η καταπολέμηση της παραξενοδοχίας, με οποιαδήποτε μορφή και επιχειρείται η άσκηση της παρά προσώπων που δεν ασκούν νόμιμα το ξενοδοχειακό επάγγελμα και οπωσδήποτε στερούνται της προς άσκηση τούτου, κατά νόμον, απαιτουμένης αδείας.

στ.__  Η αυστηρή αστυνόμευση προς το σκοπό της εξάλειψης του πνεύματος της οποιασδήποτε, κατά παράβαση των νόμων, των αστ. διατάξεων κ.λ.π., εκμετάλλευσης των επισκεπτομένων το Νομό Ηρακλείου και γενικότερα τη χώρα μας αλλοδαπών τουριστών, ιδία δε των όσων αποτελούν την ξενοδοχειακή πελατεία.

ζ.__  Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την οργάνωση από την Ένωση ή άλλον αρμόδιο φορέα σεμιναρίων για την επιμόρφωση των μελών της καθώς και των απασχολουμένων στα ξενοδοχεία σαν κύριο ξενοδοχειακό προσωπικό.

η.__ Η προβολή των ποικίλων τουριστικών ενδιαφερόντων του Νομού Ηρακλείου, προκειμένου να καταστεί πόλος έλξης του διεθνούς τουριστικού κοινού, με κάθε πρόσφορο μέσο ιδία δε με τη συμμετοχή της Ένωσης, αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα σε διεθνείς, ξενοδοχειακού και τουριστικού περιεχομένου εκθέσεις.

θ.__  Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίτευξη ιδία των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 1712)87 (ως δημιουργία εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, προμηθευτικού συνεταιρισμού κ.λ.π.).

ι.__  Η πραγματοποίηση από εντεταλμένα μέλη της Ένωσης, επισκέψεων σε χώρες ξενοδοχειακά και τουριστικά προηγμένες, προς διαπίστωση και μελέτη ιδία των ξενοδοχειακών συνθηκών που κρατούν σ’ αυτές, από την άποψη της οργάνωσης των ξενοδοχείων, την έκταση και την υφή των παρεχομένων σ’ αυτά υπηρεσιών, τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους κ.λ.π.

Η επιτέλεση του έργου αυτού μπορεί, κατά περίπτωση να ανατίθεται, με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης και σε μέλη της, στα οποία ανατίθεται η αντιπροσώπευση της σε Διεθνείς Εκθέσεις (παραπάνω παράγρ. υπό στοιχ. η’) ή και σε μέλη της Ένωσης που εξ ιδίου ενδιαφέροντος προτίθενται να μετάσχουν σ’ αυτές ή απλώς να τις επισκεφθούν.

ια.__  Η παροχή, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, χρηματικού βοηθήματος σε αναξιοπαθούντα μέλη της και σε αναξιοπαθούντες ξενοδόχους γενικότερα.

ιβ.__  Η οργάνωση από την Ένωση, κατά περίπτωση, διαφόρων, κοινωνικού περιεχομένου εκδηλώσεων (συνεστιάσεων, εκδρομών εντός και εκτός της χώρας, χοροεσπερίδων κ.λ.π.) προς το σκοπό της δημιουργίας, μεταξύ των μελών της και των οικογενειών τους καθώς και των φίλων της Ξενοδοχείας ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων και ανάλογη των πόρων της ενίσχυσης.

ιγ.__  Τέλος, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η Ένωση έχει επί πλέον δικαίωμα σε κάθε είδους ενέργεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και οριζόμενα στο β’ εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου Ι του Ν. 1712) 87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μέλη – Προϋπόθεση εγγραφής – Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής

και μηνιαίες συνδρομές – Δικαίωμα ψήφου – Δικαίωμα

του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι»

Άρθρο 3

1.__ Ως μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάσεις του υΝ. 1712) 87 (άρθρ. 4 αυτού) καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή ασχολούνται πραγματικά και για το δικό τους συμφέρον με το ξενοδοχειακό επάγγελμα ή ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Ενδεικτικά αναφέρομε:

__ Εάν το μέλος εκμεταλλεύεται ατομική επιχείρηση, τότε μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι ο εκμεταλλευτής του.

__  Εάν το ξενοδοχείο εκμεταλλεύεται ομόρρυθμη εταιρεία, τότε μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι ένας εταίρος που εξουσιοδοτείται προς τούτο από τους λοιπούς.

__  Εάν το ξενοδοχείο εκμεταλλεύεται ετερόρρυθμη εταιρεία, τότε μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι ένας εκ των ομορρύθμων εταίρων ο οποίος να εξουσιοδοτείται από τους λοιπούς ομορρύθμους εταίρους.

__  Εάν το ξενοδοχείο εκμεταλλεύεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τότε το μέλος μπορεί να είναι ένας εκ των  διαχειριστών εταίρων ο οποίος θα ορίζεται από τους λοιπούς συνεταίρους.

__  Εάν το ξενοδοχείο εκμεταλλεύεται Ανώνυμη Εταιρεία τότε μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής είτε ο διευθύνων ή ο συμπράττων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος που δεσμεύει με την υπογραφή του την Ανώνυμη Εταιρεία.

__  Εάν το ξενοδοχείο εκμεταλλεύεται κοινοπραξία ή υπάρχει αντικείμενο εκμετάλλευσης σε σχέση κοινωνίας κληρονομικού δικαίου, τότε μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι μόνο ένα φυσικό πρόσωπο και μάλιστα εκείνο το οποίο έχουν ορίσει τα λοιπά φυσικά πρόσωπα.

2.__  Στην περίπτωση της Ένωσης σαν Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις νοούνται τα πάσης λειτουργικής μορφής και κατηγορίας με ή χωρίς εστιατόριο ξενοδοχεία και συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, οι Ξενώνες, τα Οικοτροφεία και οι επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, που νόμιμα λειτουργούν στο Νομό Ηρακλείου και την ευρύτερη περιοχή της, με άδεια που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Αρχή (ήδη τον Ε.Ο.Τ.).

Άρθρο 4

Η εγγραφή τινός ως μέλους της Ένωσης, η αποχώρηση ή αποβολή καθώς και η διαγραφή του, λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία τη διαγραφόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1712) 87 και ειδικότερα:

1.__  Οι σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 3 παράγρ. 1 του παρόντος Καταστατικού δικαιούμενοι να εγγραφούν μέλη της Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, απευθυνόμενη προς το Δ. Συμβούλιό της, στην οποία θα δηλούται πλέον του ονοματεπωνύμου του αιτούντος, του ονόματος του πατρός και της μητρός του και του αριθμού του Δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας, ότι ασκεί το ξενοδοχειακό επάγγελμα και η διεύθυνση της άσκησης τούτου.

2.__  Σε περίπτωση που η παραπάνω περί εγγραφής αίτηση απορριφθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της χωρίς τούτο να λάβει απόφαση, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του Ηρακλείου μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη γνώση της απορριπτικής απόφασης ή το αργότερο της κοινοποίησής της ή από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, το οποίο διατάζει την εγγραφή του ως μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.

3.__  Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά αφού περάσει ένας μήνας από την απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διέταξε την εγγραφή.

4.__  Τα μέλη της Ένωσης έχουν καθήκον να γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο τη κάθε αλλαγή της επαγγελματικής των διεύθυνσης.

6.__  Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη προς αυτή εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ή του ενός πέμπτου των μελών της να αποφασίσει την αποβολή μέλους της και τη διαγραφή του από τα Μητρώα της για τους παρακάτω λόγους.

7.__  Πριν από τη λήψη της απόφασης για την αποβολή του μέλους της Ένωσης, τόσο η Γενική Συνέλευση όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της υποχρεούνται προηγουμένως να ακούσουν το μέλος του οποίου η αποβολή ζητείται.

8.__  Το μέλος της Ένωσης του οποίου η αποβολή αποφασίζεται, έχει δικαίωμα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σ’ αυτό της σχετικής απόφασης να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του Ηρακλείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και που δέχεται ή απορρίπτει την προσφυγή.

9.__  Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης μπορεί να αποφασίσει για την αποβολή μέλους της και τη διαγραφή του από τα Μητρώα της, για οποιοδήποτε από τους εξής λόγους:

α.__  Αν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην Ένωση, διακόψει δηλ. την άσκηση του ξενοδοχειακού επαγγέλματος, κ.λπ.

β.__  Αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Ένωσης.

γ.__  Αν το μέλος καθυστερεί για δύο (2) συνεχή έτη την υποχρεωτική προς την Ένωση μηνιαία συνδρομή του.

δ.__  Αν το μέλος απέχει αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης.

ε.__  Αν το μέλος καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Ν. 1712) 87.

στ.__  Τέλος, το μέλος της Ένωσης αποβάλλει την ιδιότητα του μέλους της, αν το ίδιο δηλώσει ότι αποχωρεί από την Ένωση.  Στην περίπτωση αυτή η δήλωση για την αποχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Αστ. Κώδικα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος του έτους αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Βιβλία και πόροι της Ένωσης

Άρθρο 5

1.__  Η Ένωση τηρεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Ν. 1712) 87 βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου πριν από τη χρησιμοποίηση τους, ήτοι τα εξής:

α.__  Βιβλίο Μητρώου των μελών στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, η διεύθυνση του ξενοδοχείου όπου ασκεί το ξενοδοχειακό επάγγελμα, ο αριθμός του Δελτίου της Αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, η χρονολογία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή του ενημέρωση.

β.__  Βιβλίο καταχώρησης των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

γ.__  Βιβλίο καταχώρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ.__  Βιβλίο καταχώρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε.__  Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

στ.__  Βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.

ζ.__  Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών της Ένωσης, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγρ. 1 εδάφ. ζ’ του Ν. 1712) 87.

2.__  Τα γραμμάτια εισπράξεων, όπως παρακάτω ορίζεται αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

3.__  Τα μέλη της Ένωσης καθώς και η υπερκείμενη (Δευτεροβάθμια) επαγγελματική οργάνωση, έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

Άρθρο 6

1.__  Πόροι της Ένωσης είναι:

α.__  Το εφάπαξ καταβαλλόμενο δικαίωμα εγγραφής και οι υποχρεωτικές μηνιαίες εισφορές.

β.__  Τα εισοδήματα από την περιουσία της.

γ.__  Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών της.

2.__  Ο καθορισμός του ύψους του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής και της υποχρεωτικής μηνιαίας συνδρομής, ρυθμίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης που λαμβάνεται τουλάχιστον από τα 2)5 των είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.  Ήδη το καταβαλλόμενο εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής καθώς και η υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή των μελών της Ένωσης, υποκείμενα σε αυξομείωση, έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγρ. 7 και 8 του με το παρόν τροποποιούμενου κ.λπ. Καταστατικού της Ένωσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως κατωτέρω, καταβάλλεται δε από τα υποκείμενα στην εκμετάλλευση από τα μέλη της ξενοδοχεία κατ’ αναλογία της σε κλίνες δυναμικότητάς των και ενόψει της κατηγορίας στην οποία αρμόδια είναι καταταγμένα.

Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής Μέλους:

Α΄ Κατηγορίας Δρχ. 5.000
Β΄ » » 4.000
Γ΄ » » 3.600
Δ΄ » » 3.000
Ε΄ » » 2.800

Υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή ξενοδοχείων:

Α΄ Κατηγορία Δρχ. 20 ανά κρεβάτι
Β΄ » » 15 » κρεβάτι
Γ΄ » » 13 » κρεβάτι
Δ΄& Ε΄ » » 10 » κρεβάτι

Κατώτερη συνδρομή για τα κάτω των 50 κλινών, 1.000 δρχ. Μηνιαίως.

3.__  Εφεξής τόσο το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής όσο και η υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή, καθοριζόμενο με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, όπως στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου ορίζεται, θα εξακολουθήσει να βαρύνει και να καταβάλλεται από τα υποκείμενα στην εκμετάλλευση των μελών της Ένωσης ξενοδοχεία ομοίως ενόψει της κατηγορίας στην οποία είναι καταταγμένα σε συνδυασμό με την σε κλίνες δυναμικότητα τους.

4.__  Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 7

Όργανα της Διοίκησης της Ένωσης είναι:

α.  Η Γενική Συνέλευση των μελών της

β.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της

γ.  Η Ελεγκτική Επιτροπή της

Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.__  Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης αποτελείται από τα μέλη της.

2.__ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης είναι το ανώτατο όργανο της, αποφασίζει δε για όλα τα θέματα που αφορούν στους σκοπούς της καθώς επίσης και για κάθε θέμα που φέρεται ενώπιον της και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της.

3.__  Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο και συγκεκριμένα στο δεύτερο 15νθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου, προς ακρόαση της Διοίκησης που υποχρεούται να εκθέσει τα πεπραγμένα της κατά την διάρκεια του έτους που διέρρευσε και υποβάλλει σε αυτή προς έγκριση τον απολογισμό του έτους αυτού, την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό του επόμενου του απολογισμού έτους.

4.__  Εκτός από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλούνται και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις, εφόσον την σύγκληση τους κρίνει αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή τούτο ζητηθεί με γραπτή αίτηση από το 1/5 των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, η οποία θα περιέχει και τα προς συζήτηση θέματα.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση αν η αίτηση των μελών μέσα σε εύλογο χρόνο δεν εισακουσθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Μονομελές Πρωτοδικείο του Ηρακλείου, μπορεί κάνοντας δεκτή σχετική προς αυτό αίτηση των μελών , να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση. (Άρθρο 5 παράγρ. 3 του Ν. 1712/87).

5.__ Για κάθε Γενική Συνέλευση της Ένωσης, τακτική ή έκτακτη, αποστέλλονται στα μέλη της, ιδιαίτερες προσκλήσεις προ οκτώ (8) ημερών, στις οποίες προσμετράται τόσο η ημέρα της αποστολής όσο και η ημέρα της Γεν. Συνέλευσης, που πρέπει σαφώς να ορίζουν:

α)  τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης,

β)  τα προς συζήτηση θέματα, και

γ)  εάν η Γεν. Συνέλευση είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η Τρίτη καθώς και τον αριθμό των μελών των οποίων η παρουσία απαιτείται για την ύπαρξη, κατά περίπτωση απαρτίας.

6.__ Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται παρουσία κατ’ αυτήν του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα, της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται επίσης χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

7.__  Η εκλογή όλων των παραπάνω οργάνων της Ένωσης γίνεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 έως και 20 του άρθρου 7 του Ν. 1712/87 και την διαγραφόμενη από τις διατάξεις αυτές διαδικασία. Ειδικότερα, εν προκειμένω, ισχύουν τα εξής:

α)  Κατ’ εξαίρεση η εκλογή του προέδρου του Δ. Συμβουλίου της Ένωσης γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των παραπάνω οργάνων της διοίκησης της, άμεσα όμως, με μυστική ψηφοφορία και με ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο στο οποίο να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων προέδρων, κατά την αλφαβητική σειρά του επώνυμου των εξ αυτών δε εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσεις τους περισσότερους ψήφους.

β)  Τα λοιπά όργανα της Διοίκησης (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και οι αντιπρόσωποι στη δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση) εκλέγονται επίσης με μυστική ψηφοφορία με ένα ή περισσότερα ψηφοδέλτια κατά το λόγο της ύπαρξης παρατάξεων και συνδυασμών καθώς και ανεξαρτήτων στην περίπτωση αυτή, υποψηφίων.

γ)  Στο ένα ή τα περισσότερα, κατά περίπτωση ψηφοδέλτια αναγράφονται κατά την αλφαβητική σειρά του επωνύμου των, τα ονοματεπώνυμα, κατά πρώτον των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέχεια των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή και εν τέλει των υποψηφίων που θα εκλεγούν ως αντιπρόσωποι της Ένωσης στη δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση.

8.__  Δικαίωμα να εκλεγούν στα παραπάνω όργανα της Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης που είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι του τέλους του προηγούμενου των εκλογών έτους.

9.__  Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οκτώ (8) σύμβουλοι και ομού μετά του προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται 9μελές και εφόσον τα μέλη του Συλλόγου είναι έως διακόσια πενήντα (250). Εάν τα μέλη ξεπεράσουν τον παραπάνω αριθμό (250), τότε το Συμβούλιο γίνεται 11μελές, ήτοι δέκα (10) μέλη και ο πρόεδρος. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται τρία (3) μέλη εκ των οποίων ο ένας προεδρεύει εκλεγόμενος από τους τρεις. Έκαστος ψηφοφόρος δύναται στο ψηφοδέλτιο να σταυρώσει ένα ή και περισσότερα υποψήφια μέλη, αλλά και μέχρι όμως του αριθμού των εκλεγόμενων μελών.

10.__  Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλουν να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ομοίως πρέπει να πράξουν και οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και για τη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ελέγξει τα ονόματα των υποψηφίων και διαπιστώσει ότι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα από το Νόμο και το Καταστατικό προσόντα, προβαίνει στην ανακήρυξη τους με απόφαση που λαμβάνει σε συνεδρίαση που συγκαλείται για αυτό ειδικά το σκοπό τρεις (3) ημέρες προ των εκλογών.

11.__ Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τις εκλογές με γραπτή πρόσκληση του εκλεγέντος Προέδρου συνέρχονται οι εκλεγέντες σύμβουλοι σε συνεδρίαση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών του των Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων, του Γεν. Γραμματέα, του Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, του Ταμία, του Εφόρου Εσωτερικών Σχέσεων και του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων. Η εκλογή στα αξιώματα αυτά γίνεται χωριστά για το καθένα, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.

12.__  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθορίζονται ως ακολούθως:

α.__  Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης εξ οιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων και αν σύγκειται και τα οικονομικά συμφέροντα της.

β.__  Καθορίζει τον τρόπο των εισπράξεων και των πληρωμών

γ.__  Ελέγχει την λογιστική υπηρεσία της Ένωσης και συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό των εσόδων και των εξόδων της Ένωση που υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα στις από το νόμο και το Καταστατικό τασσόμενες προθεσμίες.

δ.__  Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αυξομείωση του δικαιώματος της εφάπαξ εγγραφής καθώς και της μηνιαίας συνδρομής στην καταβολή της οποίας υποχρεούνται τα μέλη.

ε.__  Ενεργεί το διορισμό Ειδικού Συμβούλου καθώς και του απαιτούμενου για την λειτουργία των γραφείων της Ένωσης προσωπικού με ταυτόχρονο καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας τούτων.

στ.__  Ασκεί όλες εν γένει τις δυνάμεις του νόμου και του Καταστατικού παρεχόμενες αρμοδιότητες.

Άρθρο 10

1.__ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μετακλητά και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων.

2.__ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή παρίστατο αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία των προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

3.__ Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης πρόεδρο ή αντιπρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα.

4.__ Οι ιδιότητες του Προέδρου των Αντιπροέδρων, του Γεν. Γραμματέα και Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα καθώς και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 11

1.__ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υποχρεούται να συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη ή ζητηθεί τούτο εγγράφως, με συγκεκριμένα θέματα, από τρία (3) μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

2.__ Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) συν ένα (1) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου (άρθρο 6 παράγρ. 1 του Ν. 1712/87).

3.__ Σε περίπτωση που κατά την πρώτη πρόσκληση δεν επιτευχθεί απαρτία η πρόσκληση επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση με τα αυτά θέματα, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με όσα από τα μέλη του είναι παρόντα.

Άρθρο 12

1.__ Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία, με απόφαση του, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του και τη θέση του καταλαμβάνει ένας εκ των επιλαχόντων κατά τη σειρά της πλειοψηφίας των.

2.__ Σε περίπτωση θανάτου τινός των συμβούλων την κενούμενη θέση καταλαμβάνει επίσης ο κατά σειρά επιλαχών.

3.__ Κενουμένης της θέσης του Προέδρου λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εφαρμόζονται τα εξής:

Εάν τούτο συμβεί μέσα στους έξι (6) τελευταίους μήνες από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτον αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος στη θέση του οποίου εκλέγεται άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 12 του παρόντος Καταστατικού. Άλλως εκλέγεται νέος Πρόεδρος από τη Γενική Συνέλευση που για το σκοπό αυτό θα συνέλθει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 8 παράγραφος 7 του παρόντος καταστατικού οριζόμενα, η θητεία δε τούτου λήγει ταυτόχρονα με την λήξη της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Καθήκοντα Προέδρου

1.__ Την Ένωση, σε όλες τις σχέσεις της, εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων τόσον του Διοικητικού Συμβουλίου όσον και των Γενικών Συνελεύσεων. Συνάπτει εγκύρους συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Δέχεται τα δικόγραφα που απευθύνονται προς την Ένωση ή κατ’ αυτής, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα σε κάθε δίκη της Ένωσης την οποία εκπροσωπεί ο ίδιος. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών με το Γεν. Γραμματέα και τα θεωρημένα από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 3 παράγραφος 2 του Νόμου 1712/87) γραμμάτια εισπράξεων με τον Ταμία και γενικά πράττει παν ότι αφορά την κανονική διεξαγωγή των υπηρεσιών και των υποθέσεων της Ένωσης.

2.__ Ειδικότερα, οσάκις κατά το νόμο απαιτείται σε περίπτωση υποβολής έγκλησης, παράστασης στα δικαστήρια παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, άσκησης και παραίτησης από κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσον, αίτησης παροχής δικαστικής προστασίας και εν γένει πάσης διαδικαστικής ενέργειας και πράξης οποιασδήποτε φύσης ή ανάκλησης τοιαύτης, ειδικής  προς τούτο απόφασης, εντολής ή πληρεξουσιότητας που δεσμεύουν την Ένωση, αυτή παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε απ’ ευθείας στον Πρόεδρο ή τυχόν τούτου κωλυομένου σε ένα από τους Αντιπροέδρους, με το δικαίωμα να παρίσταται και να διορίζει δικηγόρους.

3.__ Ο Α΄ Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του.

4.__ Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει ή εποπτεύει τη σύνταξη από Ειδικό Γραμματέα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει τα εξερχόμενα έγγραφα και τα συνυπογράφει μετά του Προέδρου. Συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα εντάλματα πληρωμών και ασκεί την εποπτεία των γραφείων της Ένωσης, φυλάττει το αρχείο, τα βιβλία, την αλληλογραφία και την σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το Μητρώο των μελών και το βιβλίο κτηματολογίου στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς τα εκ κινητών και ακινήτων περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, επικουρούμενος στα παραπάνω καθήκοντα από τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, οποίος και τον αναπληρεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.

5.__ Ο Ταμίας επιμελείται της πραγματοποίησης των εσόδων της Ένωσης όντας υπεύθυνος για την τήρηση και την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Προσυπογράφει μετά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τα θεωρημένα από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής γραμμάτια εισπράξεων και ενεργεί πάσα πληρωμή πάνω από 50.000 δρχ. που από το Διοικητικό  Συμβούλιο εγκρίνεται βάσει ενταλμάτων που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γεν. Γραμματέα κάτω δε του ποσού των 50.000 δρχ. η πληρωμή γίνεται με μόνη την εντολή του Προέδρου. Μεριμνά για την κατάθεση σε τρεχούμενο λογαριασμό απ’ ονόματι της Ένωσης, σε ανεγνωρισμένη Τράπεζα των εσόδων της και συγκεκριμένα παντός ποσού που υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000δρχ) για την ανάληψη των οποίων, εν όλο ή εν μέρει, η επί ταυτώ υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η δική του ή υφ’ ενός εξ αυτών και ενός ετέρου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ταμείου ευθυνόμενου για κάθε έλλειμμα που θα προκύψει τυχόν μεταξύ εσόδων και εξόδων. Επιμελείται, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, της σύνταξης του προϋπολογισμού και του απολογισμού εκάστου έτους, παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών της Ένωσης, υποβάλλει κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των μελών που καθυστερούν την υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή των.

Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ένας εκ των συμβούλων οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.__ Ο Έφορος Εσωτερικών Σχέσεων επιμελείται της περιουσίας της Ένωσης, προΐσταται τους εντευκτηρίου των μελών της, μεριμνά για την τάξη και την ευπρέπεια στα γραφεία της Ένωσης, οργανώνει τις εκδρομές, τις κοινωνικές και λοιπές εκδηλώσεις των μελών της Ένωσης τυχόν δε απουσιάζων ή κωλυόμενος αναπληρούται από τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων.

7.__ Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιεί επαφές με τις εποπτεύουσες τα ξενοδοχεία Αρχές προς ρύθμιση μαζί με τους θεμάτων ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος καθώς και με άλλους ξενοδοχειακούς και τουριστικούς παράγοντες προς το σκοπό της προαγωγής των ξενοδοχείων σε ανώτερο λειτουργικό επίπεδο και της άσκησης του ξενοδοχειακού επαγγέλματος. Τέλος συνεργάζεται με την ηγεσία άλλων επαγγελματικών οργανώσεων όλων των βαθμών, προς το σκοπό της ευκταίας ρύθμισης κοινού ενδιαφέροντος επαγγελματικών ζητημάτων.

Άρθρο 14

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.__ Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία (άρθρο 8 παράγραφος 7 του παρόντος Καταστατικού) συγχρόνως με την εκλογή του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτείται δε σε Σώμα, ύστερα από πρόσκληση του εκ των εκλεγέντων μελών της πλειοψηφίσαντος, δια της εκλογής μεταξύ αυτών του Προέδρου τους.

2.__  Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τριετής.

3.__ Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής θεωρεί και υπογράφει τα αριθμημένα γραμμάτια εισπράξεων.

4.__ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή κατ΄ έτος προς έλεγχο τον απολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5.__  Στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται όλα τα τηρούμενα από την Ένωση λογιστικά βιβλία, τα διπλότυπα εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών και εν γένει όλα τα απαραίτητα για την άσκηση απ’ αυτής του ελέγχου.

6.__  Ο έλεγχος των βιβλίων κλπ, διενεργείται από την Ελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία της Ένωσης, απαγορευμένης της μεταφοράς σε άλλο τόπο.

7.__  Παν μέλος τους Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενο από την Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται σε συμμόρφωση στην πρόσκληση.

8.__  Τέλος, η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για τα αποτελέσματα εκάστης ετησίας διαχειριστικής περιόδου την οποία και υποβάλλει δια του Διοικητικού  Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εφορευτική  Επιτροπή

1.__  Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται με την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών της του Προέδρου της. Ταυτόχρονα εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

2.__ Σε πάσα περίπτωση που διενεργείται μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία αυτή λαμβάνει χώρα ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής (εκλογές, έγκριση λογοδοσίας, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση κ.λ.π)

3.__ Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για τη διενέργεια πάσης επί παντός θέματος ψηφοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού, επί τη βάσει του Μητρώου των μελών της Ένωσης και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση και υποβαλλόμενη ένσταση.

4.__ Σε κάθε περίπτωση η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικά υπογραφόμενα  από τα μέλη της που παραδίδεται για τα περαιτέρω προς φύλαξη στο αρχείο της Ένωσης, στο Γενικό Γραμματέα της.

Άρθρο 16

Εκλογή Αντιπροσώπων στη Δευτεροβάθμια

Επαγγελματική Οργάνωση

Η εκλογή των Αντιπροσώπων της Ένωσης στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Ομοσπονδία) λαμβάνει χώρα όπως εκτίθεται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού. Η θητεία ων εκλεγομένων Αντιπροσώπων είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενικές  Διατάξεις

Άρθρο 17

Η Ένωση έχει ιδία σφραγίδα που φέρει στο μέσο απεικόνιση κεφαλής του Θεού Δία και γύρω-γύρω με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία της, ήτοι «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Άρθρο 18

Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση της Ένωση απαιτείται, προς ύπαρξη απαρτίας, η παρουσία τουλάχιστο του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τούτων.

Άρθρο 19

Το παρόν καταστατικό της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου έγινε εν όψη του δια της υπ’ αριθ. 1207/1968 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Ηρακλείου εγκριθέντος Καταστατικού του Σωματείου ως τούτο τροποποιηθέν εν συνεχεία δια των υπ’ αριθμ. 15/1974 και 20/1986 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ισχύει σήμερα και περιέχεται στο από 12-11-1985 κωδικοποιηθέν Καταστατικό, καταχωρηθέντος στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με αριθμό 232/18-12-1968 ύστερα από τροποποίηση του, όπως ορίζει ο Ν. 1712/1987 που έλαβε χώρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους που επί τούτω συνήλθε στις 5.11.1987.