Με απόφαση του Δ.Σ. Πρακτικό Νο 211 οι ετήσιες εισφορές των μελών μειώνονται από 1/1/2011 κατά 50% και διαμορφώνονται ως παρακάτω :

Κατηγορία:

L’

Ποσό ανά Κλίνη:

1,50 Ευρώ

Κατηγορία:

Α’

Ποσό ανά Κλίνη:

1,25 Ευρώ

Κατηγορία:

Β’

Ποσό ανά Κλίνη:

1,00 Ευρώ

Κατηγορία:

Γ’

Ποσό ανά Κλίνη:

0,85 Ευρώ

Κατηγορία:

Δ’

Ποσό ανά Κλίνη:

0,85 Ευρώ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ξενοδοχεία μέχρι 500 κλίνες η εφ’ άπαξ εισφορά για εγγραφή είναι όσο το κόστος της ετήσιας συνδρομής με ανώτατο όριο τα ευρώ 250,00.

Ξενοδοχεία άνω των 500 κλινών η εφ’ άπαξ εισφορά για εγγραφή είναι όσο το κόστος της ετήσιας συνδρομής με ανώτατο όριο τα ευρώ 500,00.

Καταβολή στα γραφεία της Ένωσης ή στο λογαριασμό 203/480021-46 της Εθνικής Τράπεζας.